IRODALOMBr. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása (1868-1873.)

Br. Orbán Balázs: Értekezés a székelyek származásáról és intézményeiről (1874.)

Budenz: Adalék a székely beszéd ismertetéséhez (Magyar Nyelv)

Kriza J.: Vadrózsák (Pest, 1863.)

Hunfalvy Pál: Magyarország ethnographiája (1876.)

Pauler Gyula: A magyarok megtelepedéséről (Századok, 1877.)

Székely oklevéltár I-VII.

Hunfalvy Pál: A Székelyek (1880.)

Marczali Henrik: A székelyek eredete (Budapesti Szemle, 1881.)

Kozma Ferenc: Mythologiai elemek (1882.)

Szabó Károly: Anonymus külföldi vonatkozásai (Századok, 1883.)

Szabó Károly: Néhány szó hadi viszonyainkról (Hadtörténelmi Közlemények, 1888.)

Nagy Géza: Adatok a székelyek egykori lakhelyeihez (1886.)

Steuer János: A székely nyelv hangjai (1888.)

Szabó Károly: A régi székelység (Kolozsvár, 1890.)

Sebestyén Gyula: A székelyek neve és eredete (Ethnographia, 1897.)

Réthy László: A székelyek és a magyar honfoglalás (Ethnographia, 1890.)

Nagy Géza: A székelyek és pannonisi magyarok (Ethnographia, 1890.)

Réthy László: A székelyek és a magyar honfoglalás (Ethnographia, 1890.)

Balassa József: A székelyek nyelve (Ethnographia, 1890.)

Zolnai Gyula: A székelyek nyelve (Magyar Nyelvőr, XX. 1891. és XXI. 1892.)

Huszka József: Ornamentikai tanulmányok (Századok, 1892.)

Hunfalvy Pál: Az oláhok története (1894.)

Tagányi Károly: A földközösség története Magyarországon (Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 1894.)

Thury József: A magyarság keletkezése és gyarapodása (1895.)

Sebestyén Gyula: Árpád emléke a hagyományban (Árpád és az Árpádok, 1897.)

Sebestyén Gyula: Az avar-székely kapcsolat eredete (Ethnographia, 1898-99.)

Magold L.: A hun-székely írása, könyvészete a Csánki Dezső szerkesztette Árpád és az Árpádok c. emlékműben (1908.)

Thury József: A székelyek eredete (Erdélyi Múzeum, 1898.)

Jakab Elek: Udvarhely monográfiája (1901.)

Sz. Bálint Gábor: A honfoglalás revíziója (1901.)

Sebestyén Gyula: Regös énekek és a regösök (1902.)

Sebestyén Gyula: A magyar honfoglalás mondái (1904.)

Erdélyi Lajos: A nyelvjárások tanulmányozásához (Magyar Nyelvőr, 1903.)

Timon Ákos: Magyar alkotmány és jogtörténet (4. kiad. 1910.)

Évkönyv a marosvásárhelyi székely társaság századik összejövetele alkalmából (1904.)

Karácsony János: A székelyek eredete (1905.)

Erdélyi Lajos: Nyelvjárásaink ügye (Magyar Nyelv, 1904.)

Erdélyi Lajos: Időalakjaink és módjaink a háromszéki nyelvjárásban (Nyelvtudományi Közlemények, 1905.)

Erdélyi Lajos: A háromszéki nyelvjárásról (Nyelvtudományi Közlemények, 1906.)

Szádecky Lajos: A csíki székely krónika (1905.)

Erdélyi Lajos: A csángók eredete (Magyar Nyelvőr, 1908.)

Erdélyi Lajos: A gyimesi csángók eredete (Magyar Nyelv, 1908.)

Marczali Henrik: A magyar nemzet története (II. 169-170.)

Szádeczky Lajos: Még egyszer a csíki székely krónikáról (1911.)

Erdélyi Lajos: Kriza János: Vadrózsák (Ethnographia, 1912.)

Karácsonyi János: A moldovai csángók eredete (Századok, 1913.)

Tagányi Károly: Gyepü és Gyepüelve (1913.)

Erdélyi László: Árpádkori társadalom történetünk kérdései (Történeti Szemle, 1914.)

Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei (1915.)

Erdélyi Lajos: A székelyek eredete (Ethnographia, 1915.)

Horger Antal: Udvarhely vármegye székely nyelvjárásának hangtani sajátosságai (Nyelvtudományi Közlemények, 1909.)

R. Kiss István: A székelykérdés (1917.)

Domanovszky Sándor: A magyar kérdés (1920.)

Jancsó Benedek: Defensio nationis Hungaricae (1920.)

Jancsó Benedek: A székelyek (1920.)

Erdélyi László: A székelyek története (1921 és Akadémiai Értesítő, 1922.)

Hóman Bálint: A székelyek eredete (Magyar Nyelv, 1921.)

Hóman Bálint: A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése (Magyar Nyelvtudományi Közlemények Kiadványai 7. füzete, 1923.)

Szekfü Gyula: A magyar állam életrajza (1923.)

Karácsonyi János: A székelyek ősei és a székely magyarok (1924.)

Moravcsik Gyula könyvészete (Kőrösi Csoma Archivum, 1926.)

Erdélyi László: A székelyek eredete (Révai Nagy Lexikon 17. kötet 452-453., 1927.)

Szádeczky Kardoss Lajos: A Székely Nemzet története és alkotmánya (Budapest, 1927.)

Hóman B. - Szekfü Gy.: Magyar történet I. (1927.)

Karácsonyi János: Új adatok, új szempontok (Erdélyi Irodalmi Szemle, 1927.)

Steuer János: A székelykérdés válaszútján (Erdélyi Irodalmi Szemle, 1927-29. )

Erdélyi Lajos: A székelyek eredetéhez I. (1928.)

A Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyve (1929.)

Cs. Sándor Imre: A székelyek letelepülése (1930.)